koztarsasagi_osztondij_2016_forras_szte_ttik

2016/2017. tanévre szóló Köztársasági ösztöndíj felhívás és Kari javaslat (06.30.)

Kari javaslat - 2016.06.30.

A Mérnöki Kar Köztársasági Ösztöndíj Bizottsága értékelte a 28 db beérkezett pályázatot.

Az értékelés során – az Egyetemi Köztársasági Ösztöndíj Szabályzat alapján – meghatározásra került az érvényes pályázatok köre.

Kizárásra kerültek azok a pályázók, akik a pályázati időszakban nem teljesítettek 55 kreditet, vagy volt olyan felvett tárgyuk, amit nem teljesítettek, vagy a hagyományos tanulmányi átlaguk nem érte el a 4,5-öt.

Az érvényes pályázatok száma 11, a kizárt pályázatok száma 17. A Bizottság minden érvényes pályázatot részletesen értékelt a kari pontszámítási elvek alapján.

A Mérnöki Kar kerete a 2015/2016-os tanévben 7 fő. Ezen kívül a Bizottság 1 fő póttagot is megjelölt, aki jelen esetben nem részesül köztársasági ösztöndíjban, csak speciális esetben kerülhet az ösztöndíjasok közé.

A Kari lista jelenleg javaslat. A végleges döntést az SZTE KÖB hozza meg.

 

Köztársasági Ösztöndíj Pályázat MK lista javaslat (letölthető pdf)

 

Dr. Panyor Ágota

oktatási dékánhelyettesFelhívás:

Pályázók köre

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit – A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64.§ (5) bekezdése alapján – a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 34000, - Ft havonta [Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pont].

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézménynek azon államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják tanulmányaikat, amennyiben a köztársasági ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően köztársasági ösztöndíjra.

Az Nftv. alapján a köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként.

Az Nftv. 59. § (2) bekezdése alapján nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.

 

Pályázati feltételek

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2015/2016-os tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A Szegedi Tudományegyetemen 101 hallgató pályázatának elfogadása várható.

A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.

A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig.

A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye valamint – a kar döntésétől függően – a közéleti, sport és egyéb tevékenységének összessége.

A beérkező pályázatok elbírálása során a Szegedi Tudományegyetem köztársasági ösztöndíj szabályzatának (továbbiakban szabályzat) rendelkezései szerint kell eljárni:

  • kizáró feltétel a pályázati határidőben (2015/2016. tanév) felvett, de nem teljesített kötelező kurzus;
  • ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató köztársasági ösztöndíjra nem pályázhat.

 

Az ösztöndíj folyósítása

A 2016/2017. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2016/2017. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2016/2017. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, csak abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (azaz a 2016/2017. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 45.§ és az 59.§ (1) és (3-4) meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható.

 

Pályázati eljárás

A köztársasági ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára 2016. június 27. 11.59 óra.

Pályázni csak a pályázati űrlap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes.

A köztársasági ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan a Modulo (https://modulo.etr.u-szeged.hu/) felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával. (A beadás helye az EHÖK elnevezésű virtuális iroda.)

Hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet figyelembe venni.

 

Párhuzamos pályázat - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).

Az SZTE „Az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról” szóló szabályzat II. 2.§ rendelkezik a kiemelt tanulmányi ösztöndíjról. Ennek (2) bekezdése rögzíti: „A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató köztársasági ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben köztársasági ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a köztársasági ösztöndíj feltételeivel azonosak.”

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj feltétele az elutasított köztársasági ösztöndíj pályázat. A további feltételek azonosak.

 

Közzététel

A teljes pályázati szöveg elérhető az SZTE honlapján és az ETR-es felületen is. A pályázat intézményi elbírálásának rendjét, feltételeit a Szegedi Tudományegyetem köztársasági ösztöndíj szabályzata biztosítja, mely elérhető az Egyetem honlapjáról a szabályzatok menüpont alatt.

 

Szeged, 2016. május 11.

 

 

Prof. Dr. Karsai Krisztina

oktatási rektorhelyettes